สสจ.ชุมพร รับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ปวส. 1 อัตรา

0
1772

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงงานสำนักงานสาธารณสุขชุมพร

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน