สอบงานราชการ กระทรวงการคลัง วุฒิ ปวช. 6 ตำแหน่ง

0
1159
งานราชการ กระทรวงการคลัง
งานราชการ กระทรวงการคลัง

งานราชการ กระทรวงการคลัง

งานราชการที่เปิดสอบ อัพเดทล่าสุด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 6 อัตรา โดยผู้สมัครงาน จะต้องมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-30 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กระทรวงการคลัง

งานราชการ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานประจำสำนักงาน  จำนวน 6 อัตรา

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

  1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
  2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ
  4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการ บริหารธุรกิจ พาณิชยการ หรือคอมพิวเตอร์

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23-30 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง http://www.mof.go.th หัวข้อ ข่าวกระทรวง>ข่าวสมัครงาน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ กระดานข่าว บริเวณชั้น 1 ลิฟต์คู่อาคารกระทรวงการคลัง และที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ ข่าวกระทรวง>ข่าวสมัครงาน และ http://job.ocsc.go.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>Download Link