สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น รับสมัครงานราชการ 30 ตำแหน่ง 147 อัตรา

0
3549

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง รวม 147 อัตรา โดยผู้ที่สนใจในการสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกระทรวงสาธารณสุข

 

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 15 อัตรา
 2. พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 14 อัตรา
 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา
 4. พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
 5. พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 8. นักโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
 9. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานพิมพ์ จำนวน 3 อัตรา
 12. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานบริการ จำนวน 38 อัตรา
 14. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา
 16. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 19. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
 20. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 20 อัตรา
 21. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน 2 อัตรา
 22. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 23. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 24. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำวน 3 อัตรา
 25. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 26. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 27. ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 28. นายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
 29. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 30. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน สาธารณสุข