สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบงานราชการ 10 ตำแหน่ง

0
853

สมัครสอบงานราชการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) โดยมีตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 10 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

สมัครสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน