สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง รวม 29 อัตรา

0
1256
สำนักงบประมาณ

สมัครงาน สำนักงบประมาณ

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ สำนักงบประมาณจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง 29 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน สำนักงบประมาณ ตามประกาศรับสมัครงานราชการในครั้งนี้ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงบประมาณสมัครงาน สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง

  2. นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 4 ตำแหน่ง

  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง

  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงบประมาณ จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สำนักงบประมาณ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงบประมาณ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หรือขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตำแหน่งละ 200 บาท ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต และไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงบประมาณ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน สำนักงบประมาณ