สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาโท 7 อัตรา

0
1699
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สมัครงานราชการ วุฒิปริญญาโท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยตำแหน่งต่างๆ จะต้องใช้คุณวุฒิปริญญาโท

สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาโท ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – วันที่ 6 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาโท

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เศรษฐกิจกรปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

  2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดการและวิธีการรับสมัครงานราชการ 2558

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ 2558 ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ทราบ ในวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ป้ายประกาศของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>Download Link