สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดสอบงานราชการ 12 ตำแหน่ง

0
1416

งานราชการที่เปิดสอบ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมัครงาน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
 6. เจ้าหน้าที่สอบสวน
 7. นิติกร
 8. นักวิชาการ (งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ)
 9. นักวิชาการ (งานวิจัย)
 10. นักวิชาการ (งานศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 11. นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)
 12. นักวิชาการ (งานนโยบายและแผน)

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงาน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั่้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้ที่เคยสมัครโดยการใช้วิธีการอื่นใด นอกเหนือที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ให้ดำเนินการสมัครใหม่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.ombudsman.go.th เท่านั้น

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการที่เปิดสอบ