สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี

0
840

งานราชการที่เปิดสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 3 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งงานว่างดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจในตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบครั้งนี้ สามารถสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน