“สำนักงาน กศน.” มีประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา

0
12479

สมัครงาน สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน. ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สำนักงาน กศน. สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครงาน สำนักงาน กศน.

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. นักทรัพยาการบุคคล จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุกิจ ภารบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐศาตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สถิติ
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 5. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 6. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 7. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 8. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์
 9. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ สถิติ
 10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

การรับสมัครงาน สำนักงาน กศน.

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สำนักงาน กศน. สามารถสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามลิงค์แนบด้านท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.

คลิกเพื่ออ่าน>>>เอกสารสมัครงานสำนักงาน กศน.