สำนักงาน ก.พ. คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

0
709
ประเทศจีน

ทุนการศึกษา ประเทศจีน

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558 จำนวน 2 ทุน โดยผู้สมัครรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
 2. เป็นผู้ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 17 สิงหาคม 2558)
 3. เป็นบุคลากรภาครัฐสังกัดส่วนราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เป็นผู้ที่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
 5. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

ประเทศจีน

หลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครรับทุนการศึกษา ประเทศจีน

 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาโท
 4. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หนังสืออนุญาตและรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 17 สิงหาคม 2558)
 6. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่กำหนดในข้อ 4.3

 

***
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งใบสมัครคัดเลือกพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ” และจะต้องส่งภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา ประเทศจีน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-1911