สำนักงาน ปปช. เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 18 อัตรา

0
1374
สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช.

งานราชการที่เปิดสอบ

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2558 กันแล้วนะคะ โดยครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต จำนวน 18 อัตราด้วยกัน โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. อัตรา 6,000 บาทอีกด้วย

สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช.

สมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ  จำนวน 18 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการดำเนินคดีในศาล หรือการให้ความเห็นทางกฏหมายตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
  3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริตที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ดำเนินการใดๆ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความผิด
  2. ดำเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิดตามขอบเขตของกฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  3. การดำเนินการด้านการข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริต การรวบรวมข้อมูลการดำเนินคดีเพื่อรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นต้น
  4. จัดทำคู่มือ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้ที่
  5. เข้าร่วมประชุมคณะต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชือ่ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชือ่ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และที่สำนักงาน ป.ป.ช. (นนทบุรี)

 

อ่านรายละเอีดยทั้งหมด>>> Download Link