สำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี รวม 17 อัตรา

0
1667
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งานราชการที่เปิดสอบ 2558

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี, นิติกร, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการ

สมาชิกท่านใดที่สนใจประกาศรับสมัครงานราชการ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ พร้อมสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)  จำนวน 1 อัตรา

  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)  จำนวน 4 อัตรา

  3. นิติกร จำนวน 2 อัตรา

  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 3 อัตรา

  5. เจ้าพนักงานธุรการ รวม 6 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบัญชี
  3. ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) จะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ http://job.opm.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน “เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link