สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบงานราชการ 7 ตำแหน่ง

0
514
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

งานราชการที่เปิดสอบ

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งเศรษฐกร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา

เพื่อให้การสมัครสอบงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ควรจะตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะกำหนดไว้ และเริ่มสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 6 เมษายน 2558

สำนักบริหารหนี้สาธารณะงานราชการที่เปิดสอบ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 5 ตำแหน่ง

  2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดการและวิธีการสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบงานราชการ

  1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ป้ายประกาศของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) หรือ http://job.pdmo.mof.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link