ด่วน!!! สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 36 อัตรา

0
4648

สมัครงาน สวท.

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมทั้งด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางดำเนินงาน และการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สวท. กรุงเทพมหานคร  เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2559

สมัครงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

 

งานราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  1. พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา ส1 จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 22 อัตรา
  4. พนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 10 อัตรา
  5. พนักงานซักฟอก บ1 จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และุการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (อาคาร 2 ชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ