งานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 27 อัตรา

0
45696

สมัครงาน การประปานครหลวง

การประปานครหลวง (กปน.) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในประกาศรับสมัคร เพื่อรองรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การประปานครหลวง สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

สมัครงาน การประปานครหลวง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 1. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 อัตรา
  • วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
   – วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรวัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม จำนวน 1 อัตรา
   – วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม วัดคุมหรือระบบเครื่องมือวัด
  • วิศวกรโยธา (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
   – วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรเครื่องกล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
   – วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
   – วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หรือวิศวกรรมแหล่งน้ำ
  • วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
   – วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • *ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกร จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน
 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 3. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี
 4. ตำแหน่งนักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
 5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก
 6. ตำแหน่งนักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน การธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 7. ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
 8. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 9. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ การประปานครหลวง สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” หัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> การประปานครหลวง