องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดสอบงานรัฐวิสากิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
5886

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 39 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานวิเคราะห์และประเมินผลธุรกิจ ( สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารความเสี่ยง ( สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานวิชาการและฐานข้อมูล (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสำรวจคาร์บอนเครดิต (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้างงานประสานตรวจรับรอง (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารคาร์บอนเครดิต (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานวางระบบอุตสาหกรรมไม้ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานวางแผนและมาตรฐาน (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ( องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (เชียงใหม่) (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (แพร่)(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเวียงมอก (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล(ศรีราชา) (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไทรโยค 2 (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าลาดกระทิง 1 (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาดและสารสนเทศ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่าคอนสาร (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน(หาดใหญ่) (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก – เขาไม้แก้ว ( องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป ( องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่ ( สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ) จำนวน 1 อัตรา

วิิธีสมัครงานป่าไม้

ให้ผู้ที่ประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สมัครงานได้ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยในกรณี จัดส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ ต้นทางภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อประสานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2282 3243 ต่อ 134 – 136 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปด้วย 
– สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fio.co.th

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ