อบจ. ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 24 ตำแหน่ง 66 อัตรา

0
6714

สมัครงาน อบจ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 24 ตำแหน่ง รวม 66 อัตรา โดยต้องการบุคคลที่จบการศึกษาจากหลายหลายสาขาวิชา

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน อบจ.ระยอง ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน อบต.ระยอง

 

สมัครงาน อบจ.ระยอง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา

 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนิติกร  จำนวน 2 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 7. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา  จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยบรรณารักษ์  จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 4 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
 13. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 5 อัตรา

 

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา

 1. ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน  จำนวน 7 อัตรา
 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 2 อัตรา
 5. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ  จำนวน 3 อัตรา
 6. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 3 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 25 อัตรา

 1. คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง  จำนวน 1 อัตรา
 2. คนงานซ่อมแซมถนน  จำนวน 10 อัตรา
 3. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ  จำนวน 1 อัตรา
 4. นักการ  จำนวน 9 อัตรา
 5. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อบจ.ระยอง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 24 ตำแหน่ง รวม 66 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน อบจ.ระยอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน อบจ.ระยอง