ธนาคารออมสิน รับสมัคร Call Center วุฒิป.ตรี-เอก ปฏิบัติงานส่วนกลาง

0
3744

ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงาน เป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครจงใจปกปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทันที โดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

ตำแหน่งงานว่าง

Call Center ออมสิน

 • ลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

เงื่อนไข

 • อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร Call Center ออมสิน

 1. เร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 5. สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
 8. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ดังนี้

 • กะที่ 1 เวลา 07.00 – 15.00 น.
 • กะที่ 2 เวลา 15.00 – 23.00 น.
 • กะที่ 3 เวลา 23.00 – 07.00 น.
 • (เวลาการปฏิบัติงานในแต่ละกะ อาจมีความแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน)
 • หมายเหตุ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน กะที่ 2 และกะที่ 3 ที่มีที่พักอาศัยนอกบริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงานสามารถเบิกค่าพาหนะได้

ระยะเวลาการรับสมัคร Call Center ออมสิน

2 มกราคม 63 ถึง 30 ธันวาคม 63

เอกสารต้นฉบับ>>>Call Center ออมสิน