เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 28 ตำแหน่ง 1-16 ต.ค.

0
1081

ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานว่าง

ระดับ ปวส.

 1. นายช่างเทคนิค (โทรศัพท์) จำนวน 1 อัตรา

ระดับ ปริญญาตรี

 1. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
 2. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างเทคนิค (เครื่องกล-ไฟฟ้า-ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 อัตรา
 4. นายช่างเทคนิค (เครื่องกล-ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 5. นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
 7. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 8. นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 9. นักวิชาการศึกษา (คณะครุศาสตร์ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 10. นักวิชาการศึกษา (สำนักงานพัฒนาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 11. นักคอมพิวเตอร์ (Progammer) จำนวน 3 อัตรา
 12. นักคอมพิวเตอร์ (IT Server Admin/IT Support) จำนวน 2 อัตรา
 13. วิศวกร (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 14. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 15. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

 1. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาโท

 1. นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 2. นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 3. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักพัฒนาการศึกษา (มจธ.ธนบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 7. นักพัฒนาการศึกษา (ด้านพัฒนาการเรียนการสอน) จำนวน 3 อัตรา
 8. นักพัฒนาการศึกษา (ด้านนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิจัยนโยบาย วทน.) จำนวน 2 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย) จำนวน 1 อัตรา

การสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย