“กรมท่าอากาศยาน” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

0
55698

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 32 อัตรา

สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน

งานราชการ กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยต้นสังกัด ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา / ท่าอากาศยานเลย 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 10 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา / ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา / ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 อัตรา / ท่าอากาศยานน่านนคร 1 อัตรา / ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1 อัตรา / ท่าอากาศยานเลย 1 อัตรา / ท่าอากาศยานนครพนม 1 อัตรา / ท่าอากาศยานนครพนม 1 อัตรา / ท่าอากาศยานระนอง 1 อัตรา / ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 1 อัตรา / ท่าอากาศยานนครราชสีมา 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล 1 อัตรา / ท่าอากาศยานขอนแก่น 1 อัตรา / ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 อัตรา / ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 อัตรา / ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 อัตรา / ท่าอากาศยานน่านนคร 1 อัตรา / ท่าอากาศยานลำปาง 1 อัตรา / ท่าอากาศยานแม่สอด 1 อัตรา / ท่าอากาศยานนราธิวาส 1 อัตรา / ท่าอากาศยานระนอง 1 อัตรา / ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 1 อัตรา / ท่าอากาศยานนครราชสีมา 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายภายในสนามบิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา / ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา / ท่าอากาศยานน่านนคร 1 อัตรา / ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1 อัตรา / ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกู้ภัยและดับเพลิง ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 อัตรา / ท่าอากาศยานตรัง 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่สอด 1 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศเปิดรับสมัครดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน” ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการ กรมท่าอากาศยาน