เปิดแล้ว!!! สมัครสอบ กพ ภาค ก ประจำปี 2559

0
2585

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2559

สำนักงาน กพ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สมัครสอบ กพ

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2559

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ กพ ภาค ก

  1. ผู้สมัครสอบ กพ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
  2. ผู้สมัครสอบ กพ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

 

การรับสมัครสอบ กพ ภาค ก

ผู้สนใจสมัครสอบ กพ ภาค ก สมัครสอบครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และสมัครสอบครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ กพ ภาค ก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

รายละเอียด สมัครสอบ ก.พ.ภาค ก 2559