เอสโซ่ มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี นศ.เรียนดี-ขาดแคลน 86 ทุน

0
1082
บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในกำกับ สกอ. โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

ข้อมูลโครงการ

ทุนโครงการนี้ มอบสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา

 

จำนวนทุนปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษา จำนวน 86 ทุน ทุนละ 10,000 [km

บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด

สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา จะจัดส่งหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น พร้อมใบสมัครให้ สกอ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558
 2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 14. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 16. มหาวิทยาลัยบูรพา
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 20. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 23. มหาวิทยาลัยพะเยา
 24. มหาวิทยาลัยนครพนม

 

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิต นักศึกษา
 2. ผู้ได้รับทุนทุกคน จะต้องรายงานการศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่กอง / งานกิจการนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
 2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนข้อความบรรยายความจำเป็นและสาเหตุที่ต้องขอรับทุนการศึกษานี้
 3. แนบรูปถ่ายจำนวน 1 รูป พร้อมกับใบสมัคร
 4. แนบใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับรอง และหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา
 5. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ระบุในข้อ 4 ต่อ คณะ / สำนักวิชาของตน