แชร์ด่วน!!! กรมสรรพากร รับสมัครคนพิการ เข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.-ปวส. รวม 41 อัตรา

0
2995

งานราชการ คนพิการ

กรมสรรพากร มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร รวม 41 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวท. หรือ ปวส. ซึ่งจะได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

สำหรับผู้สนใจ สมัครงานราชการ คนพิการ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มิถุนายน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ คนพิการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานภาษีสรรพากร  จำนวน 41 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครสอบงานราชการ คนพิการ

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th หรือ http://www.job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ดำเนินการตามขั้นตอนดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบประมาณวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th>สรรหาบุคลากร>พนักงานราชการ>รายชื่อผู้สมัครสอบคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือ http://job.rd.go.th>พนักงานราชการ>รายชื่อผู้สมัครสอบคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแยกเป็นรายหน่วย ตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งจะจัดสถานที่สำหรับการสอบสัมภาษณ์ แยกตามหน่วยที่สมัครสอบ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการ คนพิการ