แชร์ด่วน!!! ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 140 คน

0
7738

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งความประสงค์ในการที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งจะเปิดให้ทำการฝึกงานอยู่ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 ฝึกงานระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2558 และช่วงที่ 2 ฝึกงานระหว่างเดือนธันวาคม 2558 – เมษายน 2559

น้องๆ นักศึกษาท่านใด ที่สนใจ ต้องการฝึกงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ติดตามรายละเอียดในการยืี่นเอกสารเพื่อขอฝึกงานได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมัครงาน ธกส

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

1.  ให้ทางสถาบันทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานกับหน่วยงาน

2.  Download ใบสมัครจาก www.baac.or.th กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วให้ครบถ้วน พร้อมนำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษา รวมทั้งเอกสารแนบ

  1. ประวัติย่อ
  2. Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์
  3. สำเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

3. ส่งไปรษณีย์มายัง

  • กลุ่มงานทุนการศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 1)
  • อาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (นางเลิ้ง)
  • ที่อยู่ เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • เพื่อใช้ในการพิจารณา

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

  • คุณกุญชรี  ผสารพจน์  โทรศัพท์หมายเลข 0 280 0180 ต่อ 3184
  • คุณทศพล  ปาริยพันธ์  โทรศัพท์หมายเลข 0 280 0180 ต่อ 3184

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ธ.ก.ส. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน