[แชร์ด่วน] วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครเจ้าหน้าที่ อาจารย์ 30 อัตรา

0
4081
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สมัครงาน อาจารย์ 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 5 คณะวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้รองรับกับการขยายการเรียน การสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ประจำ รวมจำนวน 30 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือส่งประวัติทางอีเมล์ได้ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสมัครงาน อาจารย์ 2558

ตำแหน่งงาน การศึกษาที่เปิดรับ

ตำแหน่งผู้บริหาร

 1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน  จำนวน 1 อัตรา

 2. หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร  จำนวน 1 อัตรา

 3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (ด้านงานหลักสูตร) จำนวน 1 อัตรา

 4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน บริหาร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป

 

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

 1. อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 1 อัตรา

 2. อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

 3. อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 2 อัตรา

 4. อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา (รู้เรื่องกราฟฟิคดีไซน์และสามารถตัดต่อภาพยนตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 5. อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!

 6. อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!

 7. อาจารย์ประจำวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา

 8. อาจารย์สาขาการเงินการธนาคาร จำนวน 5 อัตรา

 9. อาจารย์สาขาการจัดการ จำนวน 5 อัตรา

 10. อาจารย์สาขาการจัดการ จำนวน 5 อัตรา

 11. อาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!

 12. อาจารย์ฟิสิกส์  จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อาจารย์

 

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (มืออาชีพ)

 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

 3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ด้าน Webmaster จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!! (มืออาชีพ) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

 

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป

 

สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ต้องมีบุคลิก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

วิธีการสมัครงาน

ผู้สนใจสมัครงาน ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์ หรือ e-mail : [email protected] / [email protected]

 

 

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
 • วันทำการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 5060, 0 2878 5020
 • โทรสาร 0 2878 5012