โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 9-13 มีค.

0
11266
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สมัครงานโรงพยาบาล วุฒิปริญญาตรี

ขณะนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ และวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อทำการคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา

สมาชิกท่านใด ที่มีความสนใจและกำลังหางาน โดยมีวุฒิตามที่กรมการแพทย์กำหนดไว้ สามารถสมัครงานโรงพยาบาลได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

 2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา

 4. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา

 5. นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

 6. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 4 อัตรา

 7. พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมการแพทย์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 13 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงานโรงพยาบาลนพรัตน์ฯ