โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวส.

0
6322

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสํญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทาง www.mnst.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล