โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง

0
3520
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการสมัครงาน โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดรับ

  1. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ตำแหน่งละ 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงานโรงพยาบาล