โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครข้าราชการวุฒิ ป.ตรี/โท ทางสังคมศาสตร์

0
2149

สมัครสอบนายร้อยตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติหลักการและมอบให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโททางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นอย่างดี โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศจากคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งจำนวน 2 ราย เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ราชการตำรวจชั้นประทวน ชั้นยศ สิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเมื่อผ่านการอบรมตามระเบียบแล้ว จึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สอบงานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สมัครสอบนายร้อยตำรวจ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาดังกล่าว ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ สำนักงาน ก.พ. รับรองแล้ว
  2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557
  3. กรณีที่เป็นชายต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือได้รับการผ่อนผัน หรือมีข้อผูกพัน ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ศาสนาใดๆ

 

วิธีการรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ

สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

  1. ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
  2. ค่าตรวจร่างกาย ตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด และในกรณีที่แพทย์ต้องตรวจพิเศษ นอกเหนือจากการตรวจปกติ ผู้รับการตรวจจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
  3. ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ มีอัตราค่าธรรมเนียม รายละ 100 บาท เป็นไปตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครสอบนายร้อยตำรวจ