[2559] โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

0
4584

งานโรงพยาบาล 2559

โรงพยาบาลพระพุทธบาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา

เพื่อให้การรับสมัครงานโรงพยาบาล 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสระบุรี สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลสระบุรี

งานโรงพยาบาล 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
 4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 5. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 7. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 8. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 9. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 10. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลพระพุทธบาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล 2559

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท (ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน