การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 53 อัตรา

0
3393

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการ เพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ มีจำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 53 อัตรา

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศดังกล่าวนี้ สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ แต่ละตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสามารถสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 ธันวาคม 2557 นี้เท่านั้น

สมัครงานการประปา

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. วิศวกร 4 (โยธา) 

 2. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)

 3. นักบัญชี 4

 4. นิติกร 4

 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)

 6. นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)

 7. นักบริหารงานทั่วไป 4 (คอมพิวเตอร์)

 8. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4

 9. ผู้ตรวจสอบ 4

 10. พนักงานการเงินและบัญชี 3

 11. ช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)

 12. ช่างไฟฟ้า 3 (สาขาอิเล็กทรอนิกส์)

 13. ช่างโยธา 3

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การประปา

 1. อาุยไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
 2. กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
 3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
 5. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
 6. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว

 

วิธีการสมัครงาน การประปา

ผู้สนใจ สามารถสมัครงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังที่ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และผู้สมัครสามารถเลือกสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น  ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว

 

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนจากผู้สมัครทีไ่ด้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ วัน เวลา และห้องสอบของแต่ละตำแหน่งให้ทราบ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 ทาง http://pwa.thaijobjob.com/ และ www.pwa.co.th ทั้งนี้ กปภ.ได้กำหนดการสอบข้อเขียนภายในวันทีี่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>สมัครงาน การประปา