ด่วนที่สุด! สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค 28 ตำแหน่ง 79 อัตรา สำรองอีก 59 อัตรา

0
26923

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

การประปส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่ กปภ.ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยครั้งนี้ กปภ.จะร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงาน ระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับสมาชิกที่มีความสนใจจะสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงานการประปา

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

สมัครงานการประปา1 สมัครงานการประปา2 สมัครงานการประปา3 สมัครงานการประปา4 สมัครงานการประปา5

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
  2. กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
  3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
  5. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522
  6. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษา รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฏหมาย กฏ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

 

วิธีสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ วัน เวลาและห้องสอบของแต่ละตำแหน่งให้ทราบ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ทาง http://pwa.thaijobjob.com/ และ www.pwa.co.th ทั้งนี้หากตรวจพบว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

กปภ. ได้กำหนดการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้สมัครสอบแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน)

 

คลิกเพื่อ่าน>>>>สมัครงาน การประปา