[งานรัฐวิสาหกิจ] สมัครงาน บริษัท ทีโอที 11 ตำแหน่ง 72 อัตรา

0
7189

สมัครงานบริษัท ทีโอที

[งานรัฐวิสาหกิจ] บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาสังกัดในนครหลวงและส่วนภูมิภาค โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัท ทีโอที จำกัด กำหนดไว้อย่างชัดเจน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ใหสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2558

สมัครงาน ทีโอที

สมัครงานบริษัท ทีโอที

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. งาน Superviser(Call Center) จำนวน 3 อัตรา
 2. งานโยธาและการกำลัง จำนวน 2 อัตรา
 3. งานการกำลังและเครื่องปรับอากาศ (ป.ตรี) จำนวน 43 อัตรา
 4. งานพัฒนาและออกแบบโครงข่าย
 5. งานปฏิบัติการโครงข่าย
 6. งานการกำลังและเครื่องปรับอากาศ (ปวส.) จำนวน 14 อัตรา
 7. งานดูแล Computer Hardware จำนวน 3 อัตรา
 8. งานบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา
 9. งานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 10. งานวิเคราะห์นโยบายและ/งานบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 อัตรา
 11. งานพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล(Programer Database) จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาที่กำหนดในแต่ละงาน โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลคะแนนสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่าที่ ทีโอที กำหนด สามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ์ โดยผลการศึกษาต้องไม่น้อยกว่าที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่ไม่มายื่นเอกสารในวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
 3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครงาน
 4. กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 5. กรณีมีความสามารถพิเศษ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, ความสามารถภาษาต่างประเทศเพื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการสัมภาษณ์
 6. หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL ๖แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรืิอ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
 7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอลงการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

 

การสมัครงานบริษัท ทีโอที

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน บริษัท ทีโอที จำกัด ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th>สมัครงาน ทีโอที เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

บริษัท ทีโอที จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมรายละเอียดและสถานที่สอบทาง www.tot.co.th>สมัครงาน ทีโอที และ totnews/cmss ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน ทีโอที