สมัครงาน บริษัท ทีโอที TOT จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
90248

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ จำนวนหลายตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจ การเปิดรับสมัครงาน บริษัท ทีโอที จำกัด ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทีโอที รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักคอมพิวเตอร์
 2. วิศวกร
 3. นักการตลาด
 4. นักบริหารผลิตภัณฑ์
 5. นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

วิธีสมัครงาน ทีโอที

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ทีโอที ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฎิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัท ทีโอที จำกัด ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ทีโอที รับสมัครงาน

*************************************************************

อัพเดท 30 สิงหาคม 2018

สมัครงาน ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 ปฏิบัติงานสังกัดส่วนงานในภูมิภาค

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามประกาศดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.

สมัครงาน ทีโอที

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการยกเว้นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
  • ต้องมี / เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตากใบ (จังหวัดนราธิวาส)
 2. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการยกเว้นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
  • ต้องมี / เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตากใบ (จังหวัดนราธิวาส)

ขั้นตอนการสมัครงาน ทีโอที

ผู้ที่ประสงค์จะ สมัครงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง http://www.tot.co.th หัวข้อ “สมัครงาน ทีโอที”  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารสมัครงานต้นฉบับ >>> คลิก