งานราชการ สุพรรณบุรี รับสมัคร ครู วุฒิปริญญาตรี

0
4003
สมัครงานราชการ ครู
สมัครงานราชการ ครู

ประกาศรับสมัครงาน การศึกษา

งาน การศึกษา ที่ job168 นำมาอัพเดทกันในวันนี้ เป็นงานราชการของหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่ง ครู วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู จังหวัดสุพรรณบุรี ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ครูดังกล่าวนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 โดยตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้

 

สมัครงานราชการ ครู
สมัครงานราชการ ครู

สมัครงานราชการ ครู

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 • ครู  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ประสานความร่วมมือกับผู้ครองและบุคคลชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่ม 104
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

 

การรับสมัครงานราชการ ครู

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบจำนวนเงิน 200 บาท  และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงาน ครู