คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0
1100

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  หน่วยงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 -35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดีมาก
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  รายละเอียดงาน :
  • วางแผน จัดระบบงาน ในการสนับสนุนงานการบริการการศึกษาวิชาการ และงานวิจัยเพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของภาควิชาฯ
  • สนับสนุนงานบริการการศึกษา งานบริการวิชาการ และงานวิจัยในด้านต่างๆ
  • ดูแลด้านการศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรจิตเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ในการจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตารางการเรียนการสอน สถานที่เรียน และสอบ
  • การติดต่อประสานงาน เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆมาเป็นอาจารย์พิเศษ
  • การรับสมัครและสอบ คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
  • การติดต่อประสานงานการรับ-ส่งแพทย์ประจำบ้าน ไปฝึกอบรมและดูงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน/หลักสูตร
  • จัดทำแผนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงานที่หลักสูตรกำหนด
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  • ทำมคอ.ประเมินหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
  • เชิญอาจารย์พิเศษมาสอน หลักสูตรต่างๆ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าบริหารการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา
  • เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจิตเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  • เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ของคณะฯ หรือภาควิชาฯตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดการสมัครงาน >>> คลิก