บริษัท วิงสแปน (การบินไทย) รับสมัครพนักงานบริการภาคพื้น สนามบินสุวรรณภูมิ

0
17814

สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2558 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services)

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ ตามประกาศรับสมัครงานสายการบินดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2559 และสัมภาษณ์ ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559

สมัครงาน บริษัทวิงสแปน

 

สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
 2. ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
 3. ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
 4. ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
 6. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ

 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)
 3. เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 4. อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
 5. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า
 6. สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
 7. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 8. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็ประโยชน์ในการพิจารณา
 9. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 10. หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 11. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
 12. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 13. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 14. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ

 1. พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด Download ได้ http://www.wingspantg.com
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 3. ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 7. สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

 

หมายเหตุ

ขั้นตอนการ Grooming And Document Screen

1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน http://www.wingspantg.comพร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสาร

ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้

– ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด
– ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด
2. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา
3. สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี 2558 จะต้องมีใบรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ยื่นด้วย
4. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)

– ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
– ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

 

สมัครด้วยตนเอง (Walk-in) พร้อมหลักฐานและใบสมัคร (Download ใบสมัครได้ที่

http://www.wingspantg.com) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนสัมภาษณ์ตามมาตรฐานการคัดเลือกของการบินไทยฯ ณ สำนักงาน Wingspan อาคาร 13 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

Walk-in ด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2559
สัมภาษณ์ : 27-28 กรกฎาคม 2559

.

กิจกรรมหลังทราบผลการสัมภาษณ์

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์, เซ็นสัญญา,ฝึกอบรม,บัตรพนักงาน,บัตรการท่าฯ,TG Uniform

 

ติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมฯ ได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี และดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wingspantg.com