สำนักงานประกันสังคม (นครพนม) เปิดสอบงานราชการ วุฒิปวช. 2 อัตรา 9-13 ก.ย.

0
395

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล วุฒิปวช. จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน ประกันสังคม ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

สมัครงาน ประกันสังคม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขนุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
  2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  3. ได้คะแนนเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5

การรับสมัครงาน ประกันสังคม

ผู้สมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองด้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ประกันสังคม