ข่าวงาน!!! สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่

0
3143

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถานบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6 ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ สถานบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นสมัครด้วย ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 19,300 บาทเป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   *รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการเงิน,บริหารธุรกิจ, การจัดการ,เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 42 ปี (อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทเป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  • อายุงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการจัดทำและบริหารงบประมาณ จากหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 5 ปี
   *รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก
 3. ตำแหน่งนักวิจัย (Control and Communication) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ด้าน Optic หรือ Optronics หรือ Opto-electronics หรือ Electo-optic หรือศาสตร์สมัยใหม่ที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 22,400 บาท เป็นต้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  • ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot, ทำงานด้าน Technical Field ใน อุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี
   *รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก
 4. ตำแหน่งนักวิจัย (Metallurgy&Material) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โลหการ อุตสาหการ) สาขาวิทยาศาสตร์ (โลหวิทยา หรือวัสดุศาสตร์) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 22,400 บาทเป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  • ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยโลหวิทยา หรือมีประสบการณ์ด้านกระบวนการ ผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานโลหวิทยา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
   *รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก
 5. ตำแหน่งวิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 22,400 บาท เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  • ประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปีและมีประสบการณ์ในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี
   *รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก
 6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 45 ปี (อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 40,000 บาทเป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
  • ประสบการณ์ท างานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 5 ปี
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
   *รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก
 7. เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี ด้านการผลิตเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย หรือ วัตถุอันตรายขั้นโรงงาน หรือ ทำงานเกี่ยวกับสุญญากาศเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ในการผสมดินขับจรวดภายใต้สุญญากาศจะ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับราชการในเหล่าทหารสรรพาวุธโดยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการผลิตดินขับจรวดภายใต้สุญญากาศ การ ผลิตวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายขั้นโรงงาน ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
   *รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก

การรับสมัครงาน

 1. สามารถสมัครงานได้โดยยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเองที่สถานบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในวัน และเวลาราชการ
 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายใน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
 3. สามารถส่งใบสมัครได้ทาง E-mail: [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม