โรงงานยาสูบ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการยาสูบ

0
3782

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบ (รยส.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสูบ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากรายละเอียดด้านล่าง

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • ผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ

  • สมัครงานโรงงานยาสูบ

 

 

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี และ 8 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • – มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์การขนาดใหญ่ ดังนี้
  1. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น
  2. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี
  3. กรณีที่ผู้สมัครมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง แต่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในตำแหน่งขององค์กรตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในตำแหน่งอย่างต่อเนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร และต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดหรือคณะกรรมการขององค์กรนั้นๆ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนั้น โดยไม่ปรากฏว่าถูกตัดทอนหรือจำกัดอำนาจหน้าที่ใดๆ ในระหว่างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในตำแหน่งดังกล่าว พร้อมรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  • – มีวิสัยทัศน์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร จัดการอุตสาหกรรม การผลิต หรือการตลาด
  • – มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถสูงในการตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

คุณวุฒิการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

***ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญา คราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะครบก่อน เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการยาสูบ แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้เพียงคราวเดียว

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดก่อนการสมัครและติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทน ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
ชั้น 2 ตึกอำนวยการ
โรงงานยาสูบ เลขที่ 184 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.thaitobacco.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์  0-2229-1188, 0-2229-1968, 0-2229-1165, 0-2229-1986
หมายเลขโทรสาร  0-2253-0312  ในวันและเวลาราชการ  (08.30 – 16.00 น.)
การรับสมัครในวันทำการ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 – 9 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 – 16.00 น.