กรมศุลกากร รับสมัครงานราชการ (คนพิการ) วุฒิ ม.3 – ปวส. 22 อัตรา

0
1821

สมัครงานราชการ (คนพิการ)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย หรือทางการเห็น หรือทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ หรือมีผู้เกี่ยวข้องเป็นคนพิการตามเงื่อนไขการรับสมัครงานราชการ สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงานกรมศุลกากร

 

สมัครงานราชการ (คนพิการ)

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานประจำสำนักงาน  จำนวน 22 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ (คนพิการ)

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

 

การรับสมัครงานราชการ (คนพิการ)

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ