สอบราชการ กองทัพอากาศ 2562 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 อัตรา

0
42965

สอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 443 นาย

สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครสอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กองทัพอากาศ

งานราชการ กองทัพอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 425 นาย
  2. กลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 18 นาย
คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ
  • ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี
  • ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ) เป็นชายโสด อายุ 21-24 ปี ต้องมีระยะเวลาประจำการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงขั้น “ขัง”
  • มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การเปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครสามารถอ่านได้จากเอกสารท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ